FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ व २०७९।८० को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७९।८० Monday, April 17, 2023 - 12:19 PDF icon आ व २०७९।८० को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।
आ व २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७९।८० Wednesday, January 11, 2023 - 02:35 PDF icon आ व २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।
आ व २०७९।८० को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७९।८० Tuesday, November 8, 2022 - 21:41 PDF icon आ व २०७९।८० को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।
आ व २०७८।७९ को तेस्रो र चौथौ चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७८/७९ Tuesday, June 28, 2022 - 02:28 PDF icon आ व २०७८।७९ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।, PDF icon आ व २०७८।७९ को चौथौ चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।
आ व २०७८।७९ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७८/७९ Monday, February 28, 2022 - 21:22 PDF icon आ व २०७८।७९ को दोस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।
आ व २०७८।७९ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली । ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 02:05 PDF icon आ व २०७८।७९ को पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी पाउनेको नामावली ।